Výzkum a vývoj

AGRO-EKO spol. s r.o. od roku 1999 až doposud investovala z vlastních zdrojů do projektů Vědy a výzkumu řádově desítky miliónů korun. Společnost plánuje i v bezprostřední budoucnosti investovat vlastní zdroje do dalšího vývoje nových technologií a technologických postupů v oblasti zpracování a energetického využití biologických rozložitelných odpadů. Výzkum a vývoj vlastních technologií provádí i v návazných činnostech.


Společnost navázala dlouhodobé spolupráce s těmito institucemi:
Státní zdravotní ústav Praha

Institut environmentálních technologií, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Výzkumný ústav pícninářský Troubsko
Mendelova univerzita Brno

Výzkum vysoko-sušinové (suché)anaerobní kodigesce organické frakce směsného komunálního odpadu s dalšími bioodpady a vývoj (semi)kontinuálně pracující kontejnerové bioplynové stanice se systémem převrstvování zakládky

Projekt programu EPSILON TH01030513 (2015-2017).

Výzkum inovovaných produktů z procesu aerobní fermentace biomasy a bioodpadů pro ochranu a tvorbu půd zejména v aridních oblastech a inovace fermentoru EWA pro provoz v suchých velmi horkých oblastech.

Projekt GESHER/MOST 2013-2015, česko-izraelský vládní projekt, řešeno s izraelskou firmou Arrow Ecology.

V letech 2013-2015 byl v rámci programu Gesher/Most realizován společný projekt dvou technologických firem z Izraele a České republiky. Obě firmy vlastní patentovou technologii. Izraelská společnost ArrowEcology je majitelem patentu tzv. hydro-mechanickou separaci a víceúrovňovou anaerobní fermentaci směsných komunálních odpadů a současně dodavatelem třidírenských linek směsných komunálních odpadů ve spojení s bioplynovou stanicí. Česká společnost AGRO-EKO spol. s r.o. je majitelem patentu pro hygienizaci bioodpadu a výrobcem aerobních fermentorů EWA, které umí hygienizovat prakticky všechny bioodpady a vyrábět z nich kompost nebo palivo. A právě odpad z bioplynové stanice - tzv. digestát byl hlavní surovinou, kterou měla technologie AGRO-EKO přeměnit s odpadu na kvalitní kompost nebo palivo. Protože obě firmy mají ambici technologii dodávat do celého světa, bylo třeba stanovit pravidla pro přípravu surovin, receptury pro zakládku, technické inovace pro stroj EWA a aplikaci kompostu do půdy nejen v suchých oblastech, ale i například ve státech EU. Projekt zkoumal také využití v energetice.
Základní cíle projektu byly čtyři:
- Stanovit receptury přípravy surovin na bázi digestátu a dalších zemědělských bioodpadů pro výrobu kompostu dle limitů EU
- Registrovat vyrobený kompost podle předpisů platných v EU nebo certifikovat kompost k energetickému využití dle předpisů EU
- Provést inovace stroje EWA pro materiál o vysoké měrné hmotnosti a zpracovat pro proces fermentace nové programy
- Posoudit aplikaci kompostu do půd zejména v suchých aridních oblastech se zlepšením úrodnosti, snížením výparu půd státu Izrael a obdobných regionů Asie, Afriky a Evropy
V neposlední řadě bylo cílem posoudit společný postup obou firem v technických nabídkách zpracování směsného komunálního odpadu s energetickou (BPS) a kompostářskou koncovkou (EWA). K tomu vytvořit smluvní a marketingové podmínky. Uvedené cíle byly splněny a synergie obou technologií výsledky mají ambici být obchodně úspěšné při plnění ekonomických i environmentálních ukazatelů. Česká strana dosáhla plánovaných výsledků v oblasti certifikace a návrhu registrace paliva a kompostu, inovovala dopravní systém a software, izraelská strana pak pracuje na aplikaci vyrobených kompostů do lesních a zemědělských půd, což je dlouhodobý proces.

Výzkum, vývoj a ověření technologie ohřevu pyrolýzního reaktoru vyrobeným plynem a jeho využití pro výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce.

Projekt programu MPO na výzkum a vývoj FR-TI1/409, 2009-2011. Pyrolýzní reaktor je kompaktní zařízení All-In-One (v jednom prostoru reaktoru probíhají 4 reakce: ohřev, zplyňování, štěpení a vznik vodního plynu). Technologie výroby přináší využití energie z bioodpadu, biomasy a dalších klasických paliv formou zušlechtění na elektrickou energii s minimalizací zátěže na životní prostředí. Technologii lze uplatnit zejména u producentů bioodpadu a biomasy, jako jsou města, obce, farmáři a lesní hospodáři.

Výzkum způsobů, metod procesů řízené aerobní termofilní fermentace.

Projekt MŽP, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM Praha, 2002-2005.

Výzkum a vývoj technologie kombinovaného zpracování biomasy, kalů z ČOV a dalších organických odpadů na produkty koks s vlastnostmi aktivního uhlí a koksový plyn.

Projekt programu MPO IMPULS FI-IM/37, 2004-06/2007.

Výsledek: prototyp zplyňovacího zařízení

Výzkum tuhého produktu vznikajícího po zplynění biologicky rozložitelných odpadů a jeho využití při výrobě staveních tepelně izolačních systémů.

Program SMO - Program podpory inovačních aktivit malého a středního podnikání, výzkumu a vývoje, 2006.

Výsledek: technologie zpracování popele ze zplynění do izolace speciálních tvárnic

Výzkum podmínek a možností využití nízkopotenciálního tepla vznikajícího při aerobní fermentaci biologicky rozložitelných odpadů a vývoj systému řízení při skupinovém nasazení fermentorů.

Projekt programu MPO Trvalá prosperita 2A-1TP1/086, 2006-2007.

Výsledek: řešení umístění 2 a více fermentorů EWA a toku materiálu

Výzkum, vývoj a ověření technologie zpracování BRO ve velkoprostorových aerobních fermentorech BEWA.

Projekt programu MPO na výzkum a vývoj FR-TI1/411, 2009-2011. Zařízení BEWA je určeno pro zpracování BRO u velkých producentů bioodpadu nad 10 000 tun ročně (krajská města, celulózky apod.). Využití odpadního tepla originálním způsobem urychlí proces dosušování kompostu, resp. biopaliva. V EU v současné době neexistuje velkoprostorové zařízení pro zpracování všech druhů BRO aerobní fermentací. Vyvíjené zařízení BEWA bude schopno zpracovat všechny bioodpady evropského katalogu odpadů v rámci norem a hygienizačních teplot.

Výzkum a vývoj technologie průmyslového zpracování a využití biomasy a kalů z čistíren odpadních vod a odpadů ze zemědělské výroby.

Projekt programu MPO PROGRES FF-P2/036, 2002-2005.

Výsledek: aerobní fermentor EWA

Výzkum využití nízkopotenciálního tepla z aerobní fermentace a vývoj prototypu rekuperátoru.

Program SMO - Podpora inovačních aktivit malého a středního podnikání, vědy a výzkumu, 2005.

Výsledek: prototyp rekuperátoru

Výzkum a vývoj technologie a zařízení na výrobu plynu na bázi biomasy a kalů z ČOV pro pohon kogeneračních jednotek.

Projekt programu MPO IMPULS FI-IM2/058, 2005-2007.

Výsledek: prototyp pyrolýzního reaktoru

Vývoj modulárního biofiltru.

Projekt programu MPO IMPULS FI-IM4/184, 2007-2009.

Výsledek: prototyp biofiltru

Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

Sídlo: AGRO-EKO spol. s r.o. Elektrárenská 66, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!